Din textilgrossist för marknadsföring, fritid & yrke i Europa!

banner

Försäljnings- och leveransvillkor

L‑SHOP‑TEAM Sweden

§ 1 Allmänt

 1. Dessa försäljnings- och leveransvillkor från 2016-01-01 används i alla affärsuppgörelser mellan L-SHOP-TEAM ApS (härefter kallad L-SHOP) och samarbetspartners hos L-SHOP (härefter kallad Partner) om inget annat skriftligen är avtalat mellan L-SHOP och Partner.
 2. En Partner definieras som kommersiell förhandlare med fokus på textilier, primärt inom branscherna arbetskläder, sportsartiklar, reklamgåvor samt textiltryckare och broderifirmor.
 3. Försäljnings- och leveransvillkoren utgör tillsammans med L-SHOPs offerter och orderbekräftelser det samlade underlaget för L-SHOPs försäljning och leverans av produkter och relaterade tjänster till Partner (härefter kallat Avtalsunderlaget). Partners inköpsvillkor tryckta på ordern eller på annan sätt meddelat till L-SHOP utgör inte en del av Avtalsunderlaget.
 4. Varje avvikelse från dessa villkor kräver att en firmatecknare hos L-SHOP skriftligen har godkänt avvikelsen.
 5. Rättsligt relevanta förklaringar och meddelanden som ska anges enligt kontraktet mellan Partner och L-SHOP ska vara skriftliga för att äga giltighet, (till exempel: deadlines, fel, meddelande om återkallelse eller reducering).

§ 2 Offerter, orderbekräftelse, priser och betalningsvillkor

 1. Våra offerter är bindande i 14 dagar från offertdatum om inget annat framgår av offerten. Reservation görs för prisökningar samt tryckfel i kataloger och i andra produktbeskrivningar eller dokument, även i elektronisk form. Om det i ett specifikt fall inte är avtalat annat gäller våra aktuella priser när avtalet ingås, fritt vårt lager, plus moms
 2. En beställning av varor från en Partner anses bindande från tidpunkten för mottagandet.
 3. En orderbekräftelse från L-SHOP sker genom skriftlig orderbekräftelse eller vid leverans av varor. Om L-SHOPs orderbekräftelse inte stämmer med Partners order eller med Avtalsunderlaget och Partner inte vill acceptera de icke överensstämmande villkoren ska denne meddela detta skriftligen till L-SHOP senast 8 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. I annat fall är Partner bunden till orderbekräftelsen.
 4. Vid försenad betalning krävs dröjsmålsränta motsvarande 2% per påbörjad månad från förfallodatum till dess betalning sker. Vid första, andra och tredje betalningspåminnelsen tillkommer en avgift på 60 SEK. Tredje betalningspåminnelsen är ett inkassokrav som efter 10 dagar och utan ytterligare påminnelse lämnas till domstol. Samtliga belopp är exklusive moms. Dessa villkor avviker från danska Renteloven § 9a enligt följande: Om L-SHOP överlämnar en fordran till inkasso, exempelvis till en advokat, är det avtalat att advokaten är berättigad till att vid fastställandet av inkassoarvode utgå från danska Landsrettens avgifter för inkassoärenden, gällande från 2010-07-01.
 5. Föreligger rimliga tvivel om Partners betalningsförmåga är L-SHOP berättigad att reducera kredittiden, kräva förhandsbetalning eller säkerhet för framtida leveranser.
 6. Om Partner efter att köpet avslutats råkar i konkurs eller i företagsrekonstruktion har L-SHOP, även om det eventuellt har beviljats uppskov med betalningen, rätt att hålla varorna tillbaka. Eller om de är skickade från leversansstället, att förhindra att de överlämnas till boet fram tills betryggande säkerhet för köpesummans betalning innan förfallodatum lämnats. Är tiden för leverans inne och boet inte på säljarens uppmaning kan lämna sådan säkerhet, kan L-SHOP häva köpet. Dessa bestämmelser används också om köparen efter avslutat köp vid exekution visar sig sakna medel att betala sin skuld eller hen, om hen är företagare, har stoppat sina betalningar, eller om hens ekonomiska status i övrigt visas sig vara sådan att hen kan antas vara oförmögen att betala köpesumman när den förfaller.
 7. Vid kontrakt där det är avtalat en specialanpassad produktion av varorna och där Partner råkat i konkurs eller i företagsrekonstruktion efter att köpet avslutats, kan L-SHOP omedelbart häva avtalet.

§ 3 Fraktpriser

 1. Fraktpriserna omfattar alla sedvanliga omkostnader vid paketering, leveransdokument, transport- och leveransomkostnader med ordinär leverans. Om det från Partners sida begärts expressleverans eller annan liknande leveransservice ska de omkostnader som följer betalas av Partner.
 2. Fraktpriser vid delleveranser:
  • Om en vara vid beställningen är restnoterad, och Partner önskar löpande leverans i takt med varornas ankomst till L-SHOP, ska Partner själv betala för frakten för alla leveranser.
  • Om en vara är komplett på lagret vid beställningen, men vid paketeringen ändå är restnoterad och Partner önskar löpande delleveranser i takt med varornas ankomst till L-SHOP, betalar L-SHOP endast för den första delleveransen och Partner betalar för de övriga.

§ 4 Leveranstid och förseningar

 1. Leveransdatum är uppskattade och inte bindande om annat inte skriftligen är avtalat mellan Partner och L-SHOP.
 2. Försummelse av leverans är underkastad gällande lagstiftning. Partner ska lämna påminnelse innan försummelse kan göras gällande.
 3. Vid oaktsam överträdelse av en annars uttryckligen avtalad bindande frist eller om L-SHOP av annan orsak är försenad är Partner skyldig att ge en rimlig frist för L-SHOP ska kunna genomföra sin insats. Utlöper fristen utan att leverans ägt rum kan Partner häva avtalet. Om L-SHOP inte kan uppfylla den bindande leveransfristen av orsaker som är utanför vår kontroll kommer L-SHOP omedelbart att informera om förväntad ny leveranstid. Om genomförandet inte är möjligt inom den nya leveransperioden har vi rätt att återkalla hela eller delar av kontraktet. Är varorna eventuellt redan betalda återbetalar vi pengarna.
 4. Om det misslyckade leveransförsöket avhjälpte ett fristöverskridande som L-SHOP ansvarar för och som utgör en väsentlig kontraktsmässig eller annan rättslig skyldighet är L-SHOP ansvarig för detta enligt gällande dansk lagstiftning. I händelse av enkel oaktsamhet är L-SHOPs ansvar dock begränsat till rimliga och typiskt förekommande skador som följd av fristöverskridandet. Vid en väsentlig kontraktsenlig skyldighet ska skyldighet uppfattas som avgörande för Partners kontraktsingående.
 5. L-SHOP ansvarar inte för försenad leverans, oavsett om förseningen beror på försening eller restnotering hos producenten eller andra förhållanden som ligger utanför L-SHOPs kontroll.

§ 5 Leverans, risköverföring, godkännande, överträdelse av godkännande

 1. Leveranser sker fritt vårt lager för Partners räkning och risk med en speditör som L-SHOP väljer. Leveransrisken övergår till Partner när varorna överlämnas till speditören.
 2. Vid mottagandet ska Partner kontrollera de levererade varorna. Transportskador ska anmälas samma dag som mottagandet av leveransen skett, både till speditören och till L-SHOP. Reklamation av dolda transportskador som inte upptäcks eller som inte kunde upptäckas vid mottagandet av leveransen, ska ske snarast möjligt och under alla omständigheter senast en vecka efter mottagandet av leveransen. Om Partner inte reklamerar inom de angivna tidsfristerna, förlorar Partner sin rätt att ställa krav på speditören och/eller L-SHOP.

§ 6 Äganderättsförbehåll

 1. L-SHOP kan som ett led i kontraktet kräva att det avtalas att L-SHOP förbehåller sig äganderätten till de sålda varorna fram till dess Partner har erlagt full och slutgiltig betalning för dessa.
 2. För Äganderättsförbehåll i förhållande till punkt 6.1 gäller §§ 50 ff. i kapitel 11 i Lov om kreditaftaler, senaste danska Lovbekendtgørelse nr. 1336 af 26/11 – 2015.

§ 7 Reklamation

 1. Om den levererade varan, avtalad mellan Partner och L-SHOP, inte lever upp till de förväntade egenskaperna eller generellt inte lämpar sig för den tänkta användningen, är L-SHOP förpliktigad till en efterföljande leverans. Detta gäller dock inte om vi lagmässigt är berättigade att vägra den supplerande tjänsten. Partner ska ge L-SHOP en rimlig frist för efterföljande leverans.
 2. Reklamationskrav förutsätter att Partner har fullgjort sin skyldighet att undersöka varan omedelbart efter mottagandet. Reklamationer av dolda fel och brister ska lämnas senast en vecka efter mottagandet och förutsätter således Partners kompletterande och ingående undersökning av varorna efter mottagandet. Det är Partners ansvar att få varorna undersökta med syftet att upptäcka fel eller brister före eventuell efterbehandling (broderi, tryck etc), oavsett om varorna ska skickas direkt till en tredje part eller inte.
 3. Defekta varor ska skickas till L-SHOP vid avtalad tid och till avtalad plats. Om varan redan är levererad eller distribuerad til flera mottagare kommer omkostnaderna för försändelsen av defekta varor inte att beröra oss. Vid varje returnering ska L-SHOPs returblankett användas och bifogas.
 4. Partner är inte berättigad att reducera inköpspriset eller att använda sin ångerrätt innan L-SHOP har följdlevererat en ny vara eller förbättrat den defekta varan. Om följdleveransen/reparationen har misslyckats tre gånger har Partner rätt till ett reducerat inköpspris eller till att häva köpet.
 5. Ersättningskrav för en defekt vara gäller endast om den påföljande leveransen misslyckats förutsatt att Partner har lidit en dokumenterad förlust och den bristande följdleveransen kan tillskrivas L-SHOP som oaktsam eller avsiktlig.

§ 8 Varor – Returnering

 1. Returnering av oanvända, obearbetade varor accepteras om leveransen inte skett för mer än fyra veckor sedan med mindre varorna inte är returbara enligt nedanstående punkt 8.2.
 2. Följande kan inte returneras:
  • Skjortor individuellt förpackade av producenten, samt blusar/skjortor som är uttagna ur originalemballaget.
  • Underkläder och strumpor
  • Varor som är bearbetade, till exempel med tryck, broderi eller stentvättade och liknande.
 3. De returnerade varorna ska åtföljas av ifylld returblankett från L-SHOP. Saknas blanketten, avvisas returen. Vid samlad retur av flera leveranser krävs att varje följesedelnummer är ifyllt på returblanketten.
 4. Om orsaken till returen är L-SHOPs fel:
  • Vi arrangerar gärna avhämtning av varorna. Ladda ner returblanketten och skicka den till info@l-shop-team.se. Partner kommer därefter att få en godkänd returblankett som ska bifogas returvarorna.
  • Om Partner själv vill skicka varorna i retur, var då uppmärksam på att vi inte kan ta emot paket per postförskott, de kommer att avvisa av mottagaren. Om det är en berättigad retur, kommer Partner att få en kreditnota på varornas värde samt eventuella fraktkostnader. Vi ersätter inte returnering via expressleverans och liknande.
 5. Om orsaken till returen är Partners fel:
  • Partner kan själv returnera varorna (ej per postförskott) eller så kan L-SHOP hämta varorna för Partners räkning. Vi accepterar endast oanvända varor i retur och inte varor som nämns i punkt 8.2. Returen ska ske senast 6 veckor efter leveransen. Expeditionsavgiften är 25% av fakturabeloppet. Efter mottagandet krediteras 75% procent av priset (minimibelopp 200 SEK ).
  • Om det under särskilda omständigheter ingåtts ett returavtal rörande förpackade skjortor och blusar som är uttagna ur originalemballaget ersätts endast 50% av fakturabeloppet.

§ 9 Färgnamn, storlekar och specificeringar

 1. Färgnamn och specificeringar i våra publikationer (katalog, internet med flera) är inte standardiserade.
 2. Slutsatser om vissa dimensioner eller färger är omöjliga utifrån dessa upplysningar. Även inom ett märke kan olika produkter (till exempel pikétröja och T-shirt) med samma storlek ha helt olika dimensioner. Särskilt de så kallade Slim-Fit/Body-Fit-shirts visar inte nödvändigtvis unisex-produkter i samma märke eller storlek. Rörande herr- och damskjortor är måttskalan anpassad respektive kön.
 3. Hos olika artiklar och märken kan det finnas variationer i en och samma färg. Färger som är tryckta i katalogen kommer att se olika ut beroende på ljuskälla. En tryckt katalog avspeglar därför inte den äkta textilfärgen. Variationer i storlek och färg utgör därför generellt inte reklamationsrätt. Varureturnering enligt § 8 förblir opåverkad. Det ska nogsamt observeras att alla textilvaror av bomull eller i en blandning av bomull och polyester ska tvättas före användning eftersom de helt oskadliga kemiska resterna i textilierna kan medföra kemiska reaktioner under svettning i samband med UV-exponering.

§ 10 Andra ansvarsformer

 1. Om annat inte framgår i dessa försäljnings- och leveransvillkor ansvarar vi för varje överträdelse av kontraktsenliga och icke-kontraktsenliga skyldigheter enligt relevant lagstiftning. Dock är vi endast ersättningsskyldiga om Partner har lidit en förlust och skadan kan räknas som avsiktlig eller som grov oaktsamhet. Denna punkt gäller såvida lagen om produktansvar inte fastslår annat.
 2. För försummelse vid enkel oaktsamhet ansvarar vi dock också, men endast för skador:
  • På liv, lemmar eller hälsa
  • Som följd av försummelse av väsentliga kontraktsenliga skyldigheter, det vill säga en skyldighet som har varit avgörande för Partners ingående i kontraktet. I detta fall är L-SHOPs ansvar begränsat till gottgörelse för rimliga och typiskt förekommande skador till följd av försummelsen.
 3. De i punkt 10.2.2 anförda ansvarsbegränsningarna gäller inte om vi avsiktligt har dolt en defekt eller har garanterat kvaliteten på en vara. Samma krav gäller för Partner enligt danska lagen om produktansvar.
 4. Om försummelsen av en skyldighet inte resulterar i en brist på varan, kan Partner endast häva kontraktet om vi ålagts ansvar för försummelsen, det vill säga om försummelsen kan tillskrivas L-SHOP som avsiktlig eller grov oaktsam.
 5. Oavsett eventuella kontradiktoriska villkor i Avtalsunderlaget är L-SHOP inte ansvarig inför Partner för indirekta förluster, som förlust av produktion, försäljning, förtjänst, tid eller goodwill, om inte det är avsiktligt orsakat eller på grund av grov oaktsamhet.

§ 11 Frist för framställan om krav

 1. Kontraktparternas ömsesidiga krav, eller eventuella krav om säkerställande i förhållande till tredje man, ska – om inte annat är avtalat – för att kunna upprätthållas framställas inom de frister som framgår av den då gällande lagstiftningen. Dock ska krav som beror på materialfel eller brister framställas inom ett år efter leveransen.

§ 12 Motfordran och retentionsrätt

 1. Partner är endast berättigad att kreditera L-SHOPs krav om motfordran antingen är klar att framställas eller om L-SHOP har erkänt den eller om motfordran inte bestrids. Detta gäller också de krav som härrör från Partners klagomål eller invändningar.
 2. Partner kan endast utöva retentionsrätt om den kvarhållna tjänsten härrör från samma köpeavtal som ersättningen.

§ 13 Immateriella rättigheter

 1. Äganderätt. Hela äganderätten till alla immateriella rättigheter rörande produkter och relaterade tjänster som patent, design, varumärken och upphovsrättigheter tillhör L-SHOP. Kränkande av tredje mans rätt:
 2. Partner ansvarar ensam för kränkandet av tredje mans immateriella rättigheter i förhållande till L-SHOP, om det är en konsekvens av ett kontrakt mellan Partner och L-SHOP. Partner är i så fall skyldig att lösgöra L-SHOP för varje krav från tredje man med anledning av kränkandet.

§ 14 Produktansvar

 1. L-SHOP och Partner är som mellanhand ansvarig för produktansvar avseende levererade produkter i den utsträckning ett sådant ansvar följer lagstiftningen.
 2. Om produkter som vid felaktig eller olämplig användning kan förorsaka slutkunden skador, inte redan är tydligt märkta på produkten eller emballaget med upplysning om korrekt och lämplig användning, är det Partners ansvar att garantera att sådan märkning sker innan leverans till slutkunden. Är en sådan märkning inte gjord, kan Partner inte hävda regressrätt mot L-SHOP gällande produktansvar.

§ 15 Sekretessplikt

 1. Partner får inte föra vidare, använda eller låta andra använda L-SHOP affärshemligheter eller andra uppgifter oavsett art som inte är offentligt tillgängliga.
 2. Partner får inte på otillbörligt sätt skaffa sig eller försöka skaffa sig kännedom om eller förfogande över L-SHOP förtroliga uppgifter som är beskrivit i punkt 15.1. Partner ska behandla och bevara uppgifter på ett försvarbart sätt för att undvika att de oavsiktligt kommer till andras kännedom.
 3. Partners skyldigheter enligt denna paragraf gäller under Partners samhandel och utan tidsbegränsning efter samhandelns upphörande oavsett orsaken till upphörandet.

§ 16 Inaktiva regler med mera

 1. Skulle enstaka bestämmelser i dessa försäljnings- och leveransvillkor helt eller delvis visa sig vara inaktiva eller regelmässigt bristfälliga förblir de övriga bestämmelserna eller delar av dem, oberoende av detta, giltiga. Den till varje tid relevanta lagstiftningen träder då in i stället för de förstnämnda bestämmelserna.

§ 17 Lag och behörig domstol

 1. Lag. Parternas samhandel är i alla avseenden underkastad dansk lagstiftning.
 2. Behörig domstol. Varje tvist som kan uppstå i samband med parternas samhandel ska avgöras vid dansk domstol.

(08/2018)